Leveransvillkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller mellan kunden och SKÅNEBESLAG AB såvida parterna inte skriftligen överenskommit annat.
 

1. PRISER

Alla priser är netto i SEK.
De tillämpade priserna är de som publiceras i SKÅNEBESLAG AB:s vid varje tidpunkt gällande prislista. De är giltiga tills vidare och kan utan förbehåll ändras.

Priserna är exklusive mervärdesskatt eller liknande skatter, avgifter, importtullar eller andra pålagor som försäkring, transport- och hanteringskostnader.

För restorder gäller pris- och fraktvillkor enligt leveransdagen.
Frakt- och eventuella emballagekostnader ingår inte i priset.
 

2. BETALNING

Fakturabeloppet ska betalas i sin helhet inom 30 dagar efter fakturadatum om inte andra villkor skriftligen har avtalats.

På fakturor, som inte betalas inom 30 dagar efter förfallodagen, debiteras dröjsmålsränta enligt svenska räntelagens bestämmelser och eventuella påminnelseavgifter enligt information på fakturan.

För det fall SKÅNEBESLAG AB av någon anledning anser att kundens ekonomiska situation inte rättfärdigar leverans på de villkor som anges för betalning, kan SKÅNEBESLAG AB kräva fullständig eller delvis betalning i förskott innan leverans.

SKÅNEBESLAG AB kan avbryta eller fördröja leverans om kunden underlåter att betala. Varorna förblir SKÅNEBESLAG AB:s egendom fram till dess att full betalning erlagts.
 

3. LEVERANSVILLKOR/ FRAKT

Leveransvillkor är om inget annat skriftligen avtalats fritt SKÅNEBESLAG AB:s lager, ex works Malmö INCOTERM 2010.

Leverans sker med DHL om inget annat avtalats.

Ansvaret för leverans av varan och faran för varan övergår på kunden när varan överlämnas till speditör eller hämtas av kund eller kunds ombud, oberoende av frakt-/betalningsvillkor eller transportkostnader.

All transport sker på kundens risk.

Det är kundens ansvar att ta emot och inspektera godset när det ankommer till kunden. För det fall att varan eller del därav saknas eller är skadad vid leverans är det kundens ansvar att göra en anmälan till transportören och kräva transportören på leveranskvitto.

Eventuella skador etc. ska rapporteras till den levererande transportörens chaufför direkt vid mottagandet av försändelsen och noteras på fraktsedeln.
 

4. AVBESTÄLLNING/RETUR/REKLAMATIONER

Avbeställning och/eller returer får endast ske efter skriftligt godkännande från SKÅNEBESLAG AB.

För det fall SKÅNEBESLAG AB godkänt avbeställningen och/eller retur p.g.a. felaktig leverans eller vara äger kunden rätt till ersättning för hela priset av varan. Vid avbeställning och/eller retur med SKÅNEBESLAG AB´s godkännande, i annat fall än enligt nyssnämnda, förbehåller sig SKÅNEBESLAG AB rätten att debitera 30 % av varans pris, dock lägst SEK 300.

Beställningar kan inte annulleras av köparen utom på villkor som helt kommer att kompensera SKÅNEBESLAG AB mot förlust eller av SKÅNEBESLAG AB:s föregående skriftliga medgivande.

Varan skall levereras åter till SKÅNEBESLAG AB på kundens bekostnad i originalförpackning och i oskadat och oanvänt skick. Sker inte så kommer varan/varorna inte att krediteras. I samband med att varan/varorna returneras skall faktura i kopieform bifogas.

Returnering av vara skall alltid ske inom 8 dagar från det att överenskommelse träffats med SKÅNEBESLAG AB.

Retur av skadad eller felaktig vara får ske först när SKÅNEBESLAG AB godkänt reklamationen.

Anmärkning mot faktura skall göras utan dröjsmål efter mottagandet dock senast inom 8 dagar.

Anmärkning mot leveransförsening skall göras utan dröjsmål efter det att kunden fått kännedom om förseningen.

Anmärkningar mot fel på varan ska göras utan oskäligt dröjsmål efter mottagandet. Vad som är oskäligt skall bedömas med hänsyn till varans användning.

Anmärkningar som framförs senare än vad som ovan anges lämnas utan handläggning.
 

5. ÄNDRING/TILLÄGG AV ORDER

Ändringar och tillägg till order kan endast godtas inom samma arbetsdag som den ursprungliga tidpunkten för orderläggning – därefter kommer tillägg att betraktas som ny order.
 

6. FORCE MAJEURE

SKÅNEBESLAG AB är inte ansvarig för att inte kunna uppfylla order i händelse av orsaker till grund av Force Majeure (inkluderat bl.a. strejk, upplopp, huliganism, uppror, revolution, terroristdåd, krig med eller utan krigsförklaring, naturkatastrof, fel hos transportör, avsaknad av transporttjänster, valutakurser, bränslepriser, strömavbrott, krav eller förbud från regeringen, import- eller exportbegränsningar, brottsbekämpning, datavirus, fel på programvara).

SKÅNEBESLAG AB ansvarar inte heller för begränsningar av SKÅNEBESLAG AB:s leverantörer eller dess underleverantörer avseende produktion, marknadsföring, tjänster eller andra orsaker eller oförutsedda utanför SKÅNEBESLAG AB:s kontroll.
 

7. ANSVAR, GARANTI MM

Publicerad information om SKÅNEBESLAG AB´s olika varor härrör i förekommande fall från SKÅNEBESLAG AB´s olika leverantörer. Denna information utgör i sig inte någon garanti från SKÅNEBESLAG AB´s sida att vara till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således kunden att själv förvissa sig om att varan uppfyller alla leverantören angivna förutsättningar.

Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive vara samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att kunden själv noggrant skall bedöma varans lämplighet för avsedd användning.

SKÅNEBESLAG AB´s vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning motsvarar den kunskap som SKÅNEBESLAG AB vid varje tillfälle besitter om varan och dess användningsområde och möjligheter. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om varorna speciella egenskaper eller användningsområde till följd varav det åligger kunden att självt testa varans egenskaper för kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.

SKÅNEBESLAG AB ansvarar ej för några skador, inklusive, men utan begränsning till, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller annan ekonomisk skada till följd av användning eller icke användning av varan/-orna. Nyssnämnda gäller jämväl i de fall SKÅNEBESLAG AB inte informerat kunden om möjligheten till sådana skador.

SKÅNEBESLAG AB´s totala skadeståndsansvar av vad slag det vara må är alltid begränsat till den för varan/-orna erlagda köpeskillingen. Utöver detta har kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning.

Kunds eventuella skada av vad slag det än må vara hos tredje man ersätts ej.

Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från SKÅNEBESLAG AB´s sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att SKÅNEBESLAG AB skriftligen medgivit så vara fallet.

SKÅNEBESLAG AB:s ansvar att avhjälpa angivna fel är begränsat till att SKÅNEBESLAG AB efter eget val byter, reparerar eller krediterar kunden för berörda produkter alternativt på kundens bekostnad tillställer kunden ny felfri vara alternativt del av skadad vara, som reklamerats av kunden under garantitiden och under förutsättning att; SKÅNEBESLAG AB underrättats av kunden omedelbart efter det att fel upptäckts, den felaktiga varan alternativt del av varan returneras till SKÅNEBESLAG AB på kundens risk och bekostnad, felet inte förorsakats av oriktig användning, oaktsamhet från kundens sida, bristfälligt underhåll, ändringar i varan utförda utan SKÅNEBESLAG AB:s skriftliga medgivande, normal förslitning, fel nätspänning, oriktig installation, reparation eller ändring, eller av olyckshändelse.
 

8. DELVIS OGILTIGHET

Skulle någon del av eller bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall återstående del ändå gälla.
 

9. TILLÄMPLIG LAG

All försäljning, avtal och kontrakt skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.
 

10. ÖVERLÅTELSE OCH ÄNDRINGAR AV AVTALET

SKÅNEBESLAG AB äger rätt att utan kundens medgivande överlåta sina rättigheter enligt detta avtal. För överlåtelse av sina skyldigheter enligt detta avtal krävs dock kundens medgivande.

Kunden äger ej utan SKÅNEBESLAG AB skriftliga medgivande rätt att överlåta vare sig rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan. Kunden äger dock rätt att finansiera köp genom leasingavtal som SKÅNEBESLAG AB godkänner. I sådant fall gäller dock detta avtal även fortsättningsvis mellan SKÅNEBESLAG AB och kunden (leasingtagaren).

Ändringar eller tillägg till avtalet skall ske skriftligen liksom även utfästelser om prestanda och andra åtaganden, medgivanden och överenskommelser i anslutning till avtalet.
 

11. TVIST

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande skall slutligt avgöras enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Uppgår tvisteföremålets värde till mindre än tio gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall reglerna för Stockholms Handelskammares bestämmelser om s.k. förenklat skiljeförfarande gälla.

Skiljeförfarandet skall ske i Malmö.

SKÅNEBESLAG AB har emellertid alltid rätt att föra talan vid allmän domstol i de fall kunds utestående skuld till SKÅNEBESLAG AB ej reglerats.

Kund som vill framställa anspråk på grund av fel eller försumlighet från SKÅNEBESLAG AB:s sida – inkluderande fel eller brist i levererad produkt/-er – skall för att inte förlora sin rätt till talan skriftligen påtala felet eller försumligheten senast tre månader efter det denna kom till kundens kännedom.

För det fall kunden ej påkallat skiljeförfarande inom sex månader från den dag han påtalat fel eller försumlighet har han förlorat sin rätt till talan såvitt avser fel och angiven försumlighet.
 

12. ÖVRIGT

I den mån inte annat stadgas ovan eller i övrigt avtalats mellan parterna gäller bestämmelserna i ABM 07 (Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet).

Uppdaterad senast 2021-04-14
Ledningen på Skånebeslag AB